Těm, kdož jsou pod nátlakem agitátorů a finanční nabídce neodolají...

Volby jsou v demokratické zemi ze zákona přímé, všeobecné, rovné a tajné. Uvedeným zásadám je pak nadřazen princip svobodných voleb, který se z pohledu voliče projevuje ve svobodě zúčastnit se voleb (v současné době máme právo volit, nikoliv povinnost, jak tomu bylo dříve) a ve svobodě volby kandidátů dle svého vlastního přesvědčení. Pokud volič před hlasováním obdrží jinou osobou předvyplněný hlasovací lístek s tím, že za jeho vhození obdrží následně finanční odměnu, jde o porušení uvedeného principu, neboť volič se účastní zpravidla právě jen proto, že je mu slíbena tato odměna, a také nevolí dle svého přesvědčení, ale tak jak jej instruuje jiná osoba. Lze pochopit, že sociální situace některých z nás neumožňuje nabízenou finanční odměnu za hlas odmítnout. Např. pro lidi bez domova či jinak sociálně slabé je nabízená pětisetkoruna i nižší částka významným příspěvkem v jejich tíživé životní situaci. Taktéž pro mladé může být takový přivýdělek před víkendovou diskotékou velkým lákadlem. Nicméně tajnost voleb je zabezpečena tak, že každý volič je povinen před hlasováním se odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, tzv. „za plentu“, kde s ním nemůže být přítomna žádná jiná osoba.

Apelujeme proto na všechny – chcete-li se skutečně zúčastnit osobně hlasování,
VOLTE SVOBODNĚ A DLE VLASTNÍHO PŘESVĚDČENÍ.

 

Pokud jste se však rozhodli z jakéhokoliv důvodu přijmout odměnu za vhození předem, jinou osobou vyplněného hlasovacího lístku, považte, že ten, kdo za hlas platí, od výdeje peněz pro sebe i něco očekává. Volte proto tak, aby jste vhozeným hlasem, který není projevem Vaší svobodné vůle, neovlivnili regulérnost voleb a jejich výsledků.

K uvedenému jsou možné následujícího postupy:

Zákon o volbách stanoví, kdy může být HLAS NEPLATNÝ, a to např.

  • připojí-li volič za plentou k předvyplněnému křížku ve sloupci pro volební stranu na hlasovacím lístku další křížek pro kteroukoliv jinou volební stranu (za plentou musí být vždy k dispozici psací prostředek a takový úkon netrvá ani minutu),
  • pokud je hlasovací lístek přetržen (takto „upravený“ lístek v uzavřené obálce nelze zaregistrovat)
  • pokud je do volební urny vhozena prázdná úřední obálka (i kdyby voliče z povzdálí třetí osoba sledovala a kontrolovala, zda volí dle jejich instrukcí, nelze zjistit, že za plentou nebyl do úřední obálky vložen žádný, tedy zejména předvyplněný hlasovací lístek).


Nepřejeme si samozřejmě nic jiného než, aby každý volič hlasoval dle vlastního přesvědčení a volby byly svobodné a regulérní, nicméně si myslíme, že pro ty, kteří přesto z vůle jiného chtějí volit za peníze, a zároveň nechtějí tímto postupem ovlivnit konečné výsledky voleb, mohou být výše uvedená poučení přínosná.