Jednání KS dne 7.2.2011

V pondělí (7.2.) bude Krajský soud v Ostravě

jednat o našem návrhu (Koalice Hnutí pro Těšín a Strana zelených) na neplatnost opakovaného hlasování do Zastupitelstva Města Český Těšín. Důvody podání našeho návrhu jsou níže uvedeny ve výňatku ze žaloby:

 

Návrh na neplatnost opakovaného hlasování do zastupitelstva Města Český Těšín konaného dne 8. ledna 2011 dle §90 s.ř.s., v platném znění, a §60 zákona (ČÁST 1.)
                                                     a
Návrh na neplatnost volby kandidátů uvedených pod C. a) až e) do zastupitelstva Města Český Těšín v opakovaném hlasování konaném dne 8. ledna 2010 dle §90 s.ř.s., v platném znění, a §60 zákona (ČÁST 2.)

 

Důvod 1. 

. . .

Navrhovatelé navrhují přezkum voleb do zastupitelstva jednak z důvodu manipulace voleb a jednak proto, že výsledek opakovaného hlasování byl zatížen významnou volební vadou, která měla za následek zvolení kandidátů uvedených v záhlaví návrhu pod písm. C), ačkoliv byli před opakovaným hlasováním odvoláni zmocněnce volební strany SOS pro Český Těšín.

Navrhovatelé tvrdí, že při opakovaném hlasování, a to při hlasování podstatné části voličů, byly opakovaně použity masovým způsobem a celoplošně (tj. u voličů ve většině volebních okrsků) metody, které jsou v rozporu s regulérním průběhem voleb založených na principech svobodných a demokratických voleb, když dle přesvědčení navrhovatelů se opakované hlasování do zastupitelstva uskutečnilo v rozporu s autonomními projevy vůle podstatné části voličů, čímž opakované hlasování a jeho průběh (zejm. způsob hlasování) bylo zatíženo volební vadou založenou na skutečném deformování vůle podstatné části voličů ve volbách (při opakovaném hlasování) formálně zúčastněných. Uvedené jednání spočívalo v masivním, předem připraveném a vysoce organizovaném ovlivňování vůle voličů, jejich formálním hlasováním za předem slíbenou a (zpravidla) až po hlasování vyplacenou odměnu, přičemž uvedené postupy byly provázeny promyšlenými mechanismy kontroly navenek formálně projevené vůle, hlasováním pro určitou s voličem předem domluvenou volební stranu, přičemž uvedené bylo provázeno systémem motivací možnosti vysokých výdělků pro tzv. „nákupčí“ hlasů. Těmito postupy došlo nejen k porušování základních ústavních principů svobodných a demokratických voleb a právního státu, který na těchto principech stojí, ale i konkrétních ustanovení zákona, který tyto principy blíže rozvádí, a to takovým způsobem, který objektivně ovlivnil výsledky opakovaného hlasování, byť dle dikce § 60 odst. 3 zákona postačí porušení zákona takovým způsobem, který mohl výsledky voleb (opakovaného hlasování) (potencionálně) ovlivnit (tzv. princip potencionální kauzality ve volebním soudnictví).
Krajský soud v odůvodnění výše citovaném usnesení, kterým bylo rozhodnuto o neplatnosti hlasování ve dne 15. a 16. října 2010, uvedl, že restriktivní výklad vedoucí k závěrům, že úspěšnost návrhu na neplatnost voleb (nebo neplatnost hlasování nebo na neplatnost volby kandidáta) je podmíněna porušením příslušného volebního zákona a žádného jiného obecně závazného právního předpisu, je překonán, přičemž dále dospěl k jednoznačnému závěru, že podplácení voličů (pojetí volební kampaně obchodně-tržním způsobem) je jednáním, které ústavní právo České republiky jednoznačně zapovídá.

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem, proto výše označení navrhovatelé navrhují,


aby volební soud ve smyslu ust. § 90 s.ř.s a § 60 zákona rozhodl o tom, že opakované hlasování do zastupitelstva Města Český Těšín, konané dne 8. ledna 2011, je neplatné.

 

Důvod 2. 

Dne 22.11.2010 vydala politická strana Strana pro otevřenou společnost na svých oficiálních stránkách www.stranaos.cz oficiální stanovisko výkonného výboru strany ve věci SOS Český Těšín, ve kterém bylo konstatováno, že výše citovaným soudním rozhodnutím bylo potvrzeno kupování hlasů ve prospěch kandidátky SOS pro Český Těšín, a dále že označená politická strana má důvodné podezření, že kupování hlasů organizovali přímo kandidáti SOS pro Český Těšín. Výkonný výbor Strany por otevřenou společnost se proto rozhodl neumožnit kandidátům na kandidátce SOS pro Český Těšín znovu kandidovat v opakovaných volbách pod Stranou pro otevřenou společnost, jejíž jméno bylo poškozeno, a místopředsedkyně strany Ing. Pavla Brady byla pověřena k učinění patřičných kroků.

. . .


Na základě výše uvedeného stanoviska politické strany odvolala osoba takto pověřená (která při udělení zmocnění zároveň vystupovala jako zástupce zmocnitele), ….


... nově ustanovený zmocněnec volební strany SOS pro Český Těšín listinou ze dne 23.12.2010, doručenou volebnímu orgánu, tedy registračnímu úřadu (§ 24 odst. 3 věta druhá zákona) dne 27.12.2010, tj. ve lhůtě delší než 48 hodin před opakovaným hlasováním, odvolal všechny kandidáty volební strany SOS pro Český Těšín pro opakované hlasování, tedy jak kandidáty za Stranu pro otevřenou společnost (mezi nimi i všechny účastníky tohoto řízení), tak i kandidáty, kteří na příslušné kandidátní listině byli označeni jako nezávislí kandidáti.

. . .

Navrhovatelé se domáhají rozhodnutí o neplatnosti volby výše uvedených kandidátů, neboť mají zato, že níže v tomto podání podrobně popsaným jednáním došlo k porušení zákona, jakož i ústavněprávních předpisů, na základě kterých byl zákon vydán, a to takovým způsobem, který ovlivnil výsledek volby těchto kandidátů (§ 60 odst. 4 zákona), kterým nemělo být vůbec umožněno kandidovat (účastnit se v postavení kandidátů) v opakovaném hlasování, a tudíž jejich zvolení do zastupitelstva je, dle přesvědčení navrhovatelů, neplatné.

. . .

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem, proto výše označení navrhovatelé navrhují,


aby volební soud ve smyslu ust. § 90 s.ř.s a § 60 zákona rozhodl o tom, že volba kandidátů volební strany Sdružení politické strany SOS pro Český Těšín a nezávislých kandidátů Mariana Kuśe, Bc. Anny Kabotové, Jana Tomanka, Ing. Štěpána Štefky a Zuzany Littnerové v opakovaném hlasování do zastupitelstva Města Český Těšín konaném dne 8. ledna 2011 je neplatná.

 

koalice Hnutí pro Těšín a Strana zelených